De jeugdraad is een adviesraad, een gemeentelijk adviesorgaan. Het is de officiële spreekbuis van de jongeren bij het gemeentebestuur van onze stad. Het is een verzameling van jonge mensen die zich willen bekommeren om wat het stadsbestuur allemaal wel en niet beslist voor kinderen en jongeren. Jongeren kunnen op die manier hun mening over het jeugdbeleid te kennen geven. Want als je een beleid uitstippelt voor jongeren, kun je hen toch best even vragen wat zij zelf belangrijk vinden? De jeugdraad geeft advies, op verzoek van het stadsbestuur of uit eigen beweging, over alles wat de jongeren en het jeugdwerk aanbelangt. Op die manier kan de jeugdraad het beleid beïnvloeden en/of bijsturen.

In het kort

  • Advies geven
  • Acties opzetten
  • Het jeugdbeleid mee vorm geven
  • Het jeugdbeleid opvolgen
  • Vertegenwoordiging

Structuur

Onze jeugdraad bestaat uit een bestuur, een algemene vergadering en een aantal werkgroepen.
Ons bestuur telt op dit moment 4 leden en komt ongeveer elke maand samen om de algemene vergaderingen voor te bereiden.

De algemene vergadering bestaat uit een aantal afgevaardigden van alle jeugdverenigingen, jongeren politieke partijen en leerlingenraden uit Blankenberge. Daarnaast zitten er ook enkele geïnteresseerde (onafhankelijke) jongeren in de jeugdraad samen met afgevaardigden uit andere adviesraden. De algemene vergadering komt ongeveer 1 keer om de twee maanden samen om te vergaderen over alles wat de Blankenbergse jeugd aanbelangt.

In onze jeugdraad kozen we er voor om met werkgroepen te werken. Op dit moment hebben we er dankzij ons grote ledenaantal een 20 tal. De werkgroepen bereiden ofwel een activiteit voor, stellen een advies op of bereiden een actie voor.

Doel

Het doel van de jeugdraad is om jongeren te laten participeren in onze stad. We doen dit aan de hand van gevraagde adviezen door het stadsbestuur of op eigen initiatief.
We leveren niet alleen adviezen maar we organiseren ook evenementen, ondersteunen jeugdverenigingen, informeren jongeren, …

Werkgroepen

  • Be-festive
  • Meer jaren plan
  • Jongerenarmoede
  • Kindergemeenteraad